Rolne

Ubezpieczenia OC Rolnika muszą posiadać

wszystkie osoby zajmujące się działalnością rolniczą, posiadającą użytki rolne przekraczające 1 ha oraz opłacające przynajmniej w części podatek rolny. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika powinno zostać zawarte w tym samym dniu, w którym gospodarstwo kupimy, chyba że poprzedni właściciel posiadał już polisę. Wówczas wszystkie prawa i obowiązki przechodzą na nowego właściciela. Sprzedający powinien niezwłocznie zgłosić do Towarzystwa zmianę właściciela. Jeżeli nowonabywca chciałby zawrzeć polisę u innego ubezpieczyciela, może wypowiedzieć umowę w formie pisemnej, w dowolnym momencie.

Polisa OC chroni rolnika

przed finansowymi konsekwencjami spowodowanymi z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego lub prowadzenia działalności rolniczej. Ubezpieczeniem objęci są zarówno rolnicy, jak i wszystkie osoby pracujące w gospodarstwie. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w sytuacji gdy rolnik wyrządzi szkodę, której następstwem będzie:

– śmierć,

– utrata bądź rozstrój zdrowia,

– zniszczenie lub uszkodzenie mienia osoby trzeciej.

OC rolnika obejmuje ochroną także wszystkie pojazdy wolnobieżne. Rolnik nie musi wykupywać dodatkowego ubezpieczenia komunikacyjnego.
OC Rolnika zawierane jest na okres 12 miesięcy. W sytuacji kiedy rolnik posiadał obowiązkową polisę, lecz zapomniał ją przedłużyć na kolejny rok lub jej nie wypowiedział, ubezpieczenie uważa się za zawarte (polisa wznawia się automatycznie).

Budynki rolne

Każdy posiadacz gospodarstwa rolnego w myśl Ustawy musi zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Przedmiotem polisy mogą być budynki mieszkalne, budynki inwentarskie (kurniki, obory, chlewnie, stajnie itp.), budynki magazynowe (magazyny, stodoły, spichlerze itp.), pozostałe gospodarcze (szopy, garaże itp.). Ubezpieczeniu podlegają wszystkie budynki, które przekraczają 20 m2, oraz które zostały pokryte dachem. Ubezpieczenie chroni nas przed zdarzeniami losowymi takimi jak: ogień, huragan, powódź, grad, opad śniegu, lawina czy eksplozja. Nie obejmuje jednak ochroną takich zdarzeń, jak przepięcia, szkody wodociągowe, dym, sadza, upadek masztu, anteny czy drzewa. Od tego typu szkód możemy ochronić się wykupując dodatkowe ubezpieczenie. Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego dotyczy tylko murów i instalacji związanych z budynkiem, powłok malarskich, tynków. Nie dotyczy stałych elementów (armatura sanitarna, meble zabudowane, baterie słoneczne itp.) oraz ruchomości domowych (sprzęt AGD, RTV, PC, meble itp.). Rolnik może wykupić ubezpieczenie dobrowolne, aby chroniło dane przedmioty ubezpieczenia.